Privacyverklaring

1. Overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een algemeen beeld van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens op deze website worden door de eigenaar van de website verwerkt. Zijn contactgegevens kunt u vinden in het impressum op deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u ze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, wanneer u de website bezoekt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is geopend). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website opent.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website zonder fouten te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om gratis informatie te krijgen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht om te verzoeken deze gegevens te rectificeren, blokkeren of verwijderen. Bij vragen hierover of bij andere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in het impressum. U heeft verder het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in principe anoniem; het surfgedrag kan niet naar u worden getraceerd. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. U wordt in deze privacyverklaring geïnformeerd over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De eigenaren van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en houden ons daarbij aan de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Hier wordt ook beschreven hoe en voor welk doel dit gebeurt.

We wijzen erop dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Uw toestemming voor de gegevensverwerking intrekken

Veel processen voor de gegevensverwerking zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt reeds verleende toestemming altijd intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij schendingen van de algemene verordening gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor vragen rond gegevensbescherming is de landelijke functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of tijdens de uitvoering van een contract geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigen. Wanneer u vraagt de gegevens direct over te dragen aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit slechts in de mate waarin dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als eigenaar van de pagina's stuurt, te beschermen, maakt deze pagina gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat het adres van de browser verandert van 'http://' in 'https://' en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen altijd recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking. U heeft eventueel recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Bij vragen hierover of over het onderwerp persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het adres dat is vermeld in het impressum.

Bezwaar tegen reclamemails

Tegen het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De eigenaren van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, zoals e-mails met spam.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Op de internetpagina's worden deels zogenaamde 'cookies' gebruikt. Cookies richten geen schade op uw computer aan, bevatten geen virussen en zijn bedoeld om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u ze zelf wist. Met deze cookies kunnen we uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt als er cookies worden geplaatst en dat u voor elk cookie apart toestemming moet geven, dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en dat cookies automatisch worden gewist wanneer u de browser sluit. Wanneer cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronisch communicatieproces of voor het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijvoorbeeld de winkelmandfunctie) nodig zijn, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies om zijn diensten technisch zonder fouten en optimaal aan te bieden. Wanneer andere cookies (bijvoorbeeld cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden ze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dat zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG en overeenkomstig dit artikel is de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of het aangaan van een contract toegestaan.

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier aanvragen naar ons stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u opgegeven contactgegevens voor het behandelen van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen. We geven deze gegevens zonder uw toestemming niet door.

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden dus uitsluitend op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) verwerkt. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtsgeldigheid van de gegevensverwerkingsprocessen die tot het moment van de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons tot u ons vraagt ze te verwijderen, tot u uw toestemming voor de opslag intrekt of tot het doel voor de gegevensopslag wegvalt (bijvoorbeeld als uw aanvraag is behandeld en afgesloten). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de opensource-webanalysedienst Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken het gebruik van de website door u te analyseren. Daardoor wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat tot u ze zelf wist.

Het opslaan van Matomo-cookies gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij de geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het opslaan van cookies verhinderen met een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Wanneer u er niet mee instemt dat uw gegevens worden opgeslagen en gebruikt, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld om te voorkomen dat Matomo gebruikersgegevens opslaat. Wanneer u uw cookies wist, wordt ook het Matomo opt-outcookie gewist. Het opt-outcookie moet dan weer worden geactiveerd als u onze website opnieuw bezoekt.